متن بيانيه خروج داوطلبان فعال جبهه سبز ايران

اينبار ما ننشستيم تا رستم پهلوي سهراب رو بدره و بعد پشيمون بشه و دنبال نوشدارو بفرسته. رسالت ما حفظ سهراب بود نه تامين رضايت رستم. دشنه رو نمي تونستيم از دست رستم بگيريم، پس پهلوي سهراب رو از دسترس پدر تماميت خواه دور کرديم. ما از جبهه سبز ايران خارج شديم. اين هم متن بيانيه خروج ماست و لينک وبلاگي که به اين کار اختصاص داده شده.

و يک توضيح:

خروج ما از جبهه سبز ايران به معناي کنار گذاشتن فعاليت هاي داوطلبانه و زيست محيطي ما نيست.

موجيم که آسودگی ما عدم ماست.

http://www.gfipayan.persianblog.ir/

 

به نام هستي بخش
پايان و آنگاه آغازي نو

بدين وسيله ما، امضاء کنندگان اين نامه و بدنه حقيقي و راستين جبهه سبز ايران در طي يک دهه گذشته، با خروج خود از اين مجموعه و فعاليت‌هايش، نهاد جبهه سبز را فارغ و خالي از محتواي منظور شده براي آن اعلام کرده و اعلان مي‌داريم که آن وجاهت و اعتباري که دستاورد خيل داوطلبان و مشتاقان اين نهاد مردمي در تمامي اين سالها بوده، ديگر در زير چتر نام اين سازمان موجود نيست.

آمدن و ماندن و عرق ريختن و عشق ورزيدن ما در جبهه سبز از براي نيل به آرماني بوده است که ما اکنون جبهه سبز را فاقد اراده نيل به آن مي‌دانيم و ديگر آنکه تمامي راهها و ظرفيتهاي منطقي براي بازگشت حقيقت اين آرمان به فضاي جبهه سبز را آزموده‌ايم و به اين جاي رسيده‌ايم که ديگر کاري از دست ما بر نمي‌آيد و آخر آنکه "بايد برون کشيد از اين ورطه رخت خويش".

ابرام و لجاجت ما و سعي تماممان در بسيج توش و توان خود براي تغيير و اصلاح در اين نهاد از اين جهت  بود که جبهه سبز را فرزند بطن عشق و تلاش خود و همچنين ديگر داوطلبان اين خيل مي‌دانستيم، حتي اگر که نام ديگران بر شناسنامه‌اش نوشته شده باشد و همچنين اعتقاد داشتيم که بودن اين نهادِ معطوف به حفظ زيست بوم اين سرزمين به هر حال به از نبود آن است. در تمامي اين سالها، هر آن چه نقصان بوده را – چه از آن ما، چه از آن ديگري- با ادبيات "ضعف و سستي" و "انحراف از معيار" انشاء کرديم و آن را طبيعت روز و روزگار دانستيم و وقوعش را با اميد به بهبود در ساختار جايز دانستيم و با اين اميد سعي در درمان آن مي‌کرديم يا از آن مي‌گذشتيم و به بيگانه چيزي نمي‌گفتيم. اما متاسفانه امروز ديگر اشرافمان بر مسائل و همچنين مشاهده تراکم عجيب اين نقصانها در اين چند وقت و ديدن اين همه‌ رنگهاي پريشان و استشمام بوهاي تند در فضاي جبهه سبز و مشاهده انحراف جدي در جايگاههاي حياتي سازمان و همچنين عبث ماندن تمامي تلاشها و بسيج ظرفيتها در اين چند سال اخير براي درمان، ما را از کاربرد دروغين و مسامحه‌کارانه و مصالحه‌گرايانه‌ واژگان ملايمي همچون "ضعف و سستي" و يا "انحراف از معيار" باز مي‌دارد و با ادبيات عريان‌‌تر و خشن‌تر و قرين حقيقتتري، لفظ "لاعلاج و بسته و تباه شده" را براي آن استفاده مي‌کنيم تا حق مطلب را به جويندگان حقيقت – به خصوص داوطلبان- ابراز بداريم و از دادن تفسير و نمونه ناواقع و نادرست از مفاهيمي همچون "نهاد مردمي" "نهاد غير انتفاعي" و "نهاد تلاشگر در جهت ارتقاي وضعيت زيست بوم" بپرهيزيم . به هر حال اکنون اين فرزند سرطان زده و اين نهال سرما زده‌ خويش را بر خاک مي‌سپاريم و اگر چه از اين پايان براي اين دلربا ناخشنوديم اما از چيزي باک نداريم که اصل حيات و سبزينه در گنجينه فکر خيل داوطلباني است که ما مشتي از آن خروار هستيم.
ما بر اين باوريم که داوطلبان و فعالان يک نهاد مدني مهمترين عناصر آن نهادند و مرتبت از هر نوع ديگر، من جمله اين که در نظم نظام هيات امناء جاي خوش کرده  باشند و يا خير، دست به انباشت مدارج دانشگاهي زده باشند و يا خير، سال عمر بر آنان افزون باشد و يا خير، هيچ يک هم‌رتبه و همسنگ ارزش کارنامه تلاش داوطلبانه و مدني آنان نيست. از همين رو آنان که با الفباي سازمان‌هاي غير دولتي آشنايي ندارند و واژگاني هچون داوطلب ، عضو ، جامعه مدني ،تشکل مردمي و غيره برايشان واژگاني گنگ، ناملموس و  نامانوس است را واجد صلاحيت براي تصميم گيري براي سازماني که مبتني بر حضور مردم و کار داوطلبانه است نمي‌دانيم.

کساني که در طي تمامي اين سالها از جان و دل براي اهداف اعلاني جبهه سبز تلاش کرده‌اند و هزاران ساعت کار داوطلبانه در کارنامه هر يک از آنان مدرج است، هيچ يک هنوز نام عضو را از بعد قانوني آن بر خود يدک نمي‌کشد و اين مخالفت عجيب حتي با اطلاق ساده و خشک و خالي «عضو» به کساني که مالکان حقيقي سازمان هستند در حالي صورت مي‌پذيرد که کساني که روزي از سر اتفاق و شايد با پيش انديشي ناميموني، نامشان در ساختار امناء برده شده و در شبکه‌ خانوادگي و رفيقانه خاصي قرار دارند، اکنون خود را دست گشاده مي‌يابند تا بر چند و چون بدنه راستين سازمان حکم رانند.

با اين اعلان عدم همکاري،  از امروز، نام جبهه سبز را از تمامي اعتباري که به وسيله خيل داوطلبان در عرض تمامي اين سالها کسب شده، ساقط شده مي‌دانيم و اگر من بعد فسادي دامن گير آن شد، دست و دامن داوطلبان کهنه‌کار را از آن پاک مي‌دانيم و از امتزاج روح مفاهيمي که روزي در ميان ما جريان داشت  همچون "مردمي"، "غير انتفاعي" و "تلاشگر در جهت ارتقاي وضعيت زيست بوم" با مفاهيم غير آن مي‌پرهيزيم.  ما اين را وظيفه‌ خود مي‌دانيم که در رتبه اول، تلاشگر سرزمين خود و جامعه مدني آن باشيم و نه نهادي خاص و از اين رو همسازي با نهادي که مفاهيم اوليه‌اي همچون واژگان ذکر شده در آن به صورت متروک و يا قلب شده وجود دارند را نقض غرض در آرمان اساسي خود مي‌دانيم.

ما به راستي نمي‌دانيم که جمع نخست در آن روزگار نخست به چه مي‌انديشيدند که اکنون يا پراکنده‌اند و بريده، و يا در داستاني متضاد و متقابل با روح مرامنامه نقش بازي مي‌کنند. آيا در روز اول صداقت بود و بعد مُرد و يا که آن روز هم صداقت به دنيا نيامده بود؟ آيا در روز اول اين يک شوخي کوچکي بود که بعضي – من جمله ما - آن را جدي گرفتند و يا از همان اول هم قرار بر پايان کمدي تراژديک در انجام بود؟ به راستي چه بود که به اين جا رسيديم؟ غم نان رسوايمان کرد يا  دگرگوني دوران؟ اگر درد حقيقت داريد، بنشينيد و بنويسيد زيرا که اگر امروز هم جبهه سبز را به خاک بسپاريم، سبزهاي عالم همچنان زنده‌اند و فراوان، و مشتاق دانستن و پيش گيري و علاج درد و راه درمان.

ما بر اين اعتقاديم که يک تشکل با ادعا و ثبت مردمي بودن، حتي اگر روزي خلاف آن را عنوان کند، باز متعلق به جامعه مدني است و مسئوليت شفافيت و پاسخگويي به جامعه مدني در مورد رفتارش تا آن زمان که هست از دوشش ساقط نمي‌شود. و صد البته جبهه سبز از اين داستان مستثنا نخواهد ماند. بگذريم از اين که ساختار فعلي و اساسنامه فعلي اين سازمان وراي عدم مطابقتش با نمونه‌‌هاي اوليه تشکلهاي مردم نهاد، حتي از لحاظ مطابقت با ساختار حکم شده مراجع قانوني نيز محل سوال و اشکال است با اين حال پاسخگويي در مورد هزينه کرد از اعتبار اجتماعي که توسط داوطلبان توليد شده، در جا و نابجا، چيزي است که تا هميشه، جبهه سبزي که خواهد ماند بايد به آن ملزم باشد.

آري! طنز روزگار است که بسياري از ما، سابقه هزاران ساعت حضور داوطلبانه در جبهه سبز ايران داريم و مشابه آن هر يک از ما چندين و چند همفکر و همراي و همسان خود در خيل داوطلبان در عقبه خود و با اين همه، اين  - نازک آراي گلي که به جان کاشتمش و به جان دادمش آب – را به اقليت تماميت ‌خواهان وا‌مي‌نهيم. اما چه مي‌توان کرد! اميد اصلاح و استقامت در ديوار کج نهاده شده هميشه قرين به محقق شدن نيست. نيتهاي ناپسندي که در روز اول، ساختار حقوقي اين نهاد را با مرکزيت فردي و رابطه شخصي و با رويکرد يک سويه کردن کانالهاي ارتباطي بنا کردند و هر روز به هزار روش پاسدار اين جريان يک سويه بودند (که البته حضور تعداد اندکي از داوطلبان در ساختار هيات امنا، اشتباه اولين و آخرين آنان بود) و در فراز آخرشان اساسنامه‌ نامردم نهاد سازمان را به ما قبل تاريخ مدنيت رجعت دادند، اکنون مي‌توانند پاداش نيتشان را بگيرند تا که کي پادافره آن را دريافت دارند. به راستي آنان از همان اوان و ابتدا در چه فکر و نيتي بودند؟ اي کاش اگر که روزي روزگاري، در دوران زمين شناختي ديگر، احوالاتشان دگرگون شد بنشينند و شرح ماوقع را بنويسند. به هر حال اکنون مي‌توانند نتيجه نامبارک اين تدبير خود را درو کنند . حال بايد بنشينيم و ببينيم که در نهايت، در اين خرمن درو شده براي آنان و ديگران چه خواهد بود.

ما ادعا داريم که بنابر شهادت قوي فعاليتهاي مندرج در کارنامه جبهه سبز ايران، تناوري تنه‌ روييده اين نهاد، ناشي از حضور و تلاش و عشق ما و هم خيلان ما بوده است و کارنامه اقليت سلطه طلب در برابر کارنامه اين اکثريت، تنک و کم مايه و کم نمره است (البته به غير از درس هياهو!). و ديگر آن که بسياري از نمرات کارنامه نخست به رنگ آبي صداقت و راستي و بي چشم داشت بودن درج شده و در کارنامه دوم در مورد رنگ آن اندک شمار نمرات هم هر روز بيش از روز قبل پرسش و ابهامي نو مطرح مي‌شود. [راستي ضريب و ارزش نمره آبي در پيش شما چقدر است؟]

ما همچنان پاسدار تاريخچه جبهه سبز ايران خواهيم ماند، زيرا که چه بخواهند و چه نخواهند، چه خوشايندشان باشد و چه ناخوشايندشان، بخش اعظم آن متعلق به ما و هم خيلان ماست ( تاريخچه اغراق شده قبل از اين يک دهه اخير را هم به مدعيانش وا مي‌نهيم). ما بدين وسيله در آخرين وظيفه سازماني خود و در آخرين مرحله از تلاش خود در جهت حفظ حيثيت اين سازمان و جامعه مدني و طرفداران حفظ محيط زيست، با خروج خود از اين مجموعه و فعاليتهايش، سعي در گسستن گذشته جبهه سبز ايران از آينده آن مي‌کنيم و آينده آن را به زمين خدا و روزي خواهان رويش وا مي‌نهيم. زيرا که حضور در اين نهاد در تمامي اين سالها مايه غرور و افتخار ما بوده است و ما حاضر نيستيم که عارضه‌ي سرشکستگي و تر‌دامني را بر خود بپذيريم و بار تهمت و اتهام در چشم خلايق را به دوش بکشيم، همان زخم پنهان در پيراهن در طول اين سالها ما را بس است. بگذاريد که چنان که تا کنون بوده ايم تا نهايت آن نيز با غرور و افتخار باشيم.

ما همچنين در برابر نمامان و سخن پردازاني که خارج از فضاي جبهه سبز – نه از سر راستي و صداقت که از سر بغض و حسادت و يا هر درد بي‌درمان ديگر-  در تمامي اين سالها تير ملامت بر پيکر جبهه سبز مي‌افکندند مي‌گوييم که اين جسارت ما در دريدن قبا بر خويشتن خود، نه نشانه‌ بر حق بودن آنان و يا در جريان بودن و آگاه بودن آنان است، که نشانگر آن است که به رغم تمامي مسائل، همچنان تاريخچه ماضي اين نهاد سرشار از انبوهي نيت پاک و در بردارنده حضور روح جمعيتي پاکگراست که بر تنک مايگي و قباپوشي آنان صد البته هزاران بار مي‌ارزد و البته شجاعت دريدن قبا بر خويشتن شجاعت کميابي است که بايد به عنوان آخرين نمره کارنامه جبهه سبز -البته نسخه‌ راستين جبهه سبز- درج شود.

در اين پايان، از آن دسته دوستاني که چشم اميد به ما بسته بودند و انتظار اصلاحات از ما برده‌ بودند، عذر تقصير مي‌خواهيم که اين شايد نهايت همت و ظرفيت ما بود. همچنين آن دسته هيات امنايي را که آگاه بودند و ايستاده بر پاي و به مثابه عضوي از بدنه جامعه مدني، دست مي‌بوسيم و امتداد تلاششان را از خداوند تعالي خواهانيم و براي آن دسته از اعضاي هيات امنايي که رسم امانت به جاي نياوردند و امين مردم و داوطلبان اين نهاد مردمي نبودند و قانع به طمطراق اسم اين مقام پر مسئوليت، رفاقت را بر صداقت، کسالت را بر همت ، امنيت را بر شجاعت و منفعت را بر مسئوليت ترجيح دادند ، مي‌گوييم که "انصافا دست مريزاد".
و در نهايت: خداوند از سر تقصيرات ما بگذرد.
...
در فراسوي مرزهاي تنت تو را دوست مي‌دارم
در آن دور دست بعيد که رسالت اندامها پايان مي‌پذيرد
و شعله  وشور تپش‌ها و خواهش‌ها به تمامي فرو مي‌نشيند
و هر معنا قالب لفظ را وا مي‌گذارد
چنان چون روحي که جسد را در پايان سفر
تا به هجوم کرکسهاي پايانش وانهد
در فراسوي عشق تو را دوست مي‌دارم
در فراسوي پرده و رنگ
در فراسوي پيکرهايمان با من وعده ديداري بده

بهمن 1385

رديف _ نام _ سال آغاز همکاري _ نقش ها _ سال پايان همکاري
1 _ مهدي آراء _ 1378 _ داوطلب- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه برگزاري نشست سبز- عضو گروه آموزش چهره به چهره تفكيك زباله در مبداء _ 1385
2 _ فرشته آذرنويد _ 1381 _ گردآوري مطالب كتاب جنگل‌هاي حراي ايران و جهان،  مسوول گروه تالاب‌ها، عضو گروه آموزش، همكاري در پروژه آگاهسازي زيست‌محيطي در بم، عضو تيم اجرايي برنامه‌هاي نمادين  _ 1385
3 _ عليرضا آئينه چيان _ 1376 _ داوطلب- سرپرست گروه امداد زمين- عضو تيم‌هاي اجرايي- عضو هيئت امناء _ 1385
4 _ ماندانا آيينه چيان _ 1376 _ همكاري دربرنامه‌هاي درختکاري، پاکسازي كوهستان و برنامه‌هاي آموزشي-همكاري در برگزاري بازارچه سبز – شركت در کارگاههاي تعيين استراتژي جبهه سبز-  همکاري با ستادهاي گردآوري کمکهاي مردمي براي زلزله زدگان و سيل زدگان _ 1385
5 _ پويان ابوالقاسم زاده _ 1375 _ داوطلب-مسئول گروه ديده بان- مسئول گروه الگوي مصرف _ 1385
6 _ عليرضا احمدي _ 1377 _ داوطلب- همكاري در بخش روابط عمومي _ 1385
7 _ نيما اسكندري _ 1379 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه برگزاري نشست سبز _ 1385
8 _ حميدرضا بابايي _ 1380 _ داوطلب- عضو گروه البرز _ 1385
9 _ سارا باقري _ 1379 _ عضو گروه بازتاب مطبوعات، عضو گروه اموزش، مسئول كتابخانه/ عضو گروه اجرايي در برنامه هاي درختكاري و پاكسازي كوهستان/ همكاري در برنامه آموزش زيست محيطي-بهداشتي شهر بم _ 1385
10 _ مريم بهشتي سرشت _ 1378 _ داوطلب، همكاري و ترجمه مطلب براي فصلنامه، امداد زمين، گروه آموزش، همكاري در برنامه آموزش زيست‌محيطي و بهداشتي شهر بم، هماهنگ‌كننده فاز دوم پروژه توانمندسازي جامعه محلي براي مديريت جنگل‌هاي حرا _ 1385
11 _ عليرضا بهمن پور _ 1378 _ عضويت در گروه امداد زمين، آموزش، آلودگي نوري، نشست سبز، عضو شوراي داوطلبي، تيم اجرايي برنامه‌هاي درختكاري و پاكسازي، عضو تيم روابط‌عمومي _ 1385
12 _ اميراحمد تقي‌زاده _ 1381 _ عضو گروه البرز، تيم اجرايي برنامه‌هاي درختكاري و پاكسازي كوهستان _ 1385
13 _ رخساره جمشيد گرجي _ 1381 _ داوطلب، گروه آموزش، درختكاري و ... _ 1385
14 _ آتنا حجاري زاده _ 1376 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه آموزش چهره به چهره تفكيك زباله در مبداء _ 1385
15 _ جلال الدين حميدي _ 1382 _ داوطلب-عضو گروه آموزش- مستندساز _ 1385
16 _ افشين خرداديان _ 1374 _ داوطلب، مسوول وب سايت، مسوول اداري و پشتيباني، هماهنگ‌كننده برنامه‌هاي نمادين، همكار بخش نشريات، مسوول رايانه‌ها _ 1385
17 _ اميرحسين دادخواه تهراني _ 1380 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي _ 1385
18 _ شهريار ديلفانيان _ 1379 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه الگوي مصرف _ 1385
19 _ شهريار رحماني _ 1376 _ مسوول گلگشت‌هاي خانوادگي، درختكاري 77، مدير پروژه مركز مشاركت‌هاي زيست‌محيطي، مدير جشنواره آينده‌سازان سبز- مسوول راه‌اندازي وب سايت، عضو تيم اجرايي پاكسازي‌ كوهستان، سواحل درياي خزر _ 1385
20 _ ليلا رستگار _ 1377 _ مسئول روابط بين الملل- داوطلب در گروه ترجمه - گروه‌هاي اجرايي درختکاري و پاکسازي –ترجمه فصلنامه – امداد زمين _ 1385
21 _ آرمين زاهدي _ 1376 _ داوطلب، مسوول گروه تنوع زيستي، عضو گروه آموزش، تالاب‌ها، برنامه‌نويسي رايانه‌اي بانك اطلاعات زيست‌محيطي شهرداري منطقه 7 _ 1385
22 _ مريم زاهدي _ 1377 _ داوطلب، عضو گروه ديده‌بان، عضو تيم اجرايي برنامه‌هاي نمادين _ 1385
23 _ صفورا زواران حسيني _ 1378 _ عضو گروه آموزش، نماينده جبهه سبز،  در كنفرانس جوانان مراكش، همكاري با پروژه بم با IBC، همكار اجرايي در برخي برنامه‌هاي نمادين درختكاري و پاكسازي _ 1385
24 _ عليرضا سلطاني _ 1375 _ عضويت در تمامي گروه‌هاي كاري فعال، شركت در تمامي برنامه‌هاي نمادين، تجزيه و تحليل اكثر آمار و اطلاعات پرسشنامه‌ها، برنامه‌هاي درختكاري، پاكسازي، آموزش چهره به چهره _ 1385
25 _ محسن سليماني روزبهاني _ 1375 _ داوطلب، مسوول روابط بين‌الملل، مدير پروژه توانمندسازي جامعه محلي براي مديريت جنگل‌هاي حرا _ 1385
26 _ مهدي سليماني روزبهاني _ 1380 _ مسوول دبيرخانه، گروه امور اعضا، رايانه‌ها، امور مشتركين نشريات،  همكاري در پروژه مركز مشاركت‌ها، تهيه بروشورهاي آموزشي، نشريات صلح سبز ، مسوول غرفه در نمايشگاه مطبوعات، هماهنگ كننده پيك سبز محله _ 1385
27 _ عليرضا شاه‌باقي _ 1380 _ عضويت در گروه البرز- همكاري با پروژه مركز مشاركت‌هاي زيست‌محيطي- عضو تيم اجرايي برنامه‌هاي درختكاري و پاكسازي كوهستان- همكاري در پروژه آگاهسازي زيست‌محيطي در بم _ 1385
28 _ امير شعبانپور _ 1383 _ داوطلب- عضويت در گروه آموزش، گروه نور شب _ 1385
29 _ محبوبه شيرخورشيدي _ 1378 _ داوطلب، عضو گروه آموزش، درختكاري، پاكسازي كوهستان _ 1385
30 _ نگار صبا _ 1376 _ عضو گروه البرز، تيم اجرايي برنامه‌هاي درختكاري، پاكسازي، عضو شوراي داطلبي، عضو گروه آموزش، مشاركت در برنامه چهره به چهره تفكيك زباله از مبدا _ 1385
31 _ مجتبي صفايي _ 1378 _ داوطلب، عضو گروه بازتاب مطبوعات _ 1385
32 _ طهورا طالبي _ 1380 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه بازتاب مطبوعات _ 1385
33 _ كاوه عزيز محمدي _ 1380 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي _ 1385
34 _ شهريار عيوض‌زاده _ 1375 _ داوطلب- عضو هيات امنا – عضو علي البدل هيات مديره _ 1385
35 _ ياسمن قادري _ 1381 _ گروه آموزش (آموزشگر)، شركت در برنامه‌هاي نمادين درختكاري، پاكسازي كوهستان _ 1385
36 _ پوريا قطره نبي _ 1381 _ داوطلب _ 1385
37 _ هادي كاشاني _ 1377 _ مسوول روابط عمومي، هماهنگ كننده و برنامه‌ريز فعاليت‌هاي نمادين مثل پاكسازي‌ها، درختكاري‌ها، همكار پروژه مركز مشاركت‌ها، برگزاري همايش‌ها و نشست‌هاي سازمان، عضو و دبير شوراي داوطلبان _ 1385
38 _ علي كوچكي _ 1381 _ داوطلب، عضو گروه آموزش، تيم اجرايي برنامه‌هاي پاكسازي كوهستان، درختكاري، آموزش كارگاه‌هاي سيار  و مدارس _ 1385
39 _ ليلا گل آور _ 1376 _ مسئول گروه آموزش- هماهنگ کننده پروژه مرکز مشارکت هاي زيست محيطي، تسهيلگر کارگاه‌ها و نشست‌ها ي چهارمين همايش سراسري تشکلهاي غيردولتي،،نماينده جبهه سبز ايران در کارگاه تهيه گزارش محيط زيست ايران _ 1385
40 _ مريم گل آور _ 1377 _ داوطلب- عضو گروه آموزش- عضو گروه كتابخانه- هماهنگ كننده گروه بانك اطلاعات منطقه 7-عضو تيم هاي اجرايي- آموزشگر كارگاه هاي سيار تابستانه- نماينده جبهه سبز در كارگاه آلودگي هوا _ 1385
41 _ محمدحسين گل‌آور _ 1378 _ داوطلب، اجراي برنامه‌هاي گروهي درختكاري- كارگاههاي سيار آموزشي _ 1385
42 _ هانيتا مقدس محرابي _ 1379 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي- عضو گروه ديده بان- عضو گروه الگوي مصرف – کار اجرايي درختکاري و پاکسازي کوهستان- عضو شوراي داوطلبان- همكاري با گروه بين‌الملل، آموزش، ترجمه، مانگرو، نشريات _ 1385
43 _ مژگان ملايي سنگلجي _ 1378 _ داوطلب- مسئول وب سايت مركز مشاركت هاي زيست محيطي- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي _ 1385
44 _ حامد ميرزا خليل _ 1382 _ مسئول گروه نور شب (مبارزه با آلودگي نوري)
عضو گروه البرز و آموزش- همكاري با گروه نشست سبز- مسئول چند برنامه پخش علوفه براي وحوش _ 1385
45 _ ايرج معمار حسيني‌زاد _ 1377 _ همكار فكري و اطلاعاتي و روحي داوطلبان و فعال در درختكاري و پاكسازي درياي خزر و كوهستان _ 1385
46 _ هيرسا مريد _ 1380 _ هماهنگ كننده گروه البرز، آموزشگر گروه آموزش، شركت در برنامه‌هاي نمادين، عضو ناظر مجمع ملي جوانان از طرف جبهه سبز _ 1385
47 _ علي ميرايي _ 1376 _ شرکت در بازارچه خيريه1377، طراحي دکورغرفه جبهه سبز در کانون پرورش فکري-1381 و 1382- طراحي پلات و پوستر جهت مراسم پاکسازي کوهستان 1383- عضو گروه اجرايي در برنامه هاي پاکسازي کوهستان و درختکاري _ 1385
48 _ حميدرضا ميرزاده _ 1377 _ عضو گروه آموزش، همكاري با پروژه‌هاي بم، همكاري در برنامه‌هاي نمادين و ... _ 1385
49 _ محمد مهربان _ 1378 _ داوطلب، عضو گروه بازتاب مطبوعات، عضو گروه آموزش طرح تفكيك زباله از مبدا، شركت در فعاليت‌هاي گروهي سازمان _ 1385
50 _ حسام‌الدين نراقي _ 1378 _ عضويت در گروه اموراعضا، امداد زمين،آموزش، البرز، گروه واكنش سريع مركز مشاركت‌هاي زيست‌محيطي، عضو تيم اجرايي برنامه‌هاي درختكاري و پاكسازي كوهستان، عضويت در شوراي داوطلبان، بم  _ 1385
51 _ ابولفضل وطن پرست _ 1376 _ داوطلب- مدير اجرايي و مشاور سردبير فصلنامه صلح سبزاز 1377 تا 1382
مدير عامل از 1383 تا 1384 _ 1385
52 _ نسترن يزداني _ 1380 _ داوطلب- عضو گروه امداد زمين- عضو تيم هاي اجرايي _ 1385
53 _ فريبا يوسفي _ 1382 _ داوطلب- عضو گروه آموزش _ 1385

/ 19 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هوتن دولتی

با سلام صفورا جان کاملا درست می گویید . بین من و تفکر دوستان من با شماو امثال شما هیچ نکته مشترکی نیست چرا که من شش سال قبل در اعتاراض به نبود ارکان انتخابی جبهه سبز را ترک کردم و شما و تفکرات مانند شما در اعتراض به نداشتن قدرت و پست پس از شش سال سکوت در برابر این نا عدالتی . در ضمن اگر شما با چسبوندن به دیگران اعتبار کسب می کنید ! شرمنده من به اعتبار خودم و تفکرات و عملکردم اعتبار کسب کرده ام .

هاله

صفورا جان انتظار ادب بيشتری داشتم. البته من به هوتن گفتم که حرکت خودشونو که اعتراض به يه سری سو استفاده های مديريت محترم!!! جبهه سبز بود رو با اين حرکت شما که يه غرغر واسه بازی داده نشدنه مقايسه نکنه. راستی اصلا از دبیرستان تا الان عوض نشدی!!! هنوزم با شور ولی بدون بررسی جوانب مختلف و تحقيق و فکر کافی حرف ميزنی.

هاله دولتی

راستی اين دوستان معترض اکثرا - به جز ۲-۳ نفر - بعد هوتن وارد شدن... به تجربه احترام بگذار. و اينکه به آقای خرداديان سلام برسون و بگو متاسفم که يه چند سال دير به نتيجه درست رسيد

صفورا

رنگين کمان سهم کسانی است که تا آخرين لحظه زير باران می مانند ...

هاله

چخ رنگين کمانی هم سهمتون شد!!!! بازم قديم يه نم نم بارونی بود که ما اندکی ازش لذت برديم!!!! ولی شماها زير بارونی وايسادين که فقط ازش گل ناشی از رد شدن سريع ماشين رييس بهتون رسيد!!!

بهار

اشکالی ندارد که مطمئن باشيم کار درست همانی است که ما انجام داده ايم . اشکال در اين است که کار ديگران را زير سوال ببريم . اين بدين معناست که به کار خود ايمان نداریم و هنوز در درستی آن ترديد داريم. تصميم هر کس در هر زمان قابل احترام است. قضاوت نکنيم.

هوتن

بهار عزیز سلام و خسته نباشی . پرسش از علت کار دیگران به معنی عدم ایمان به کار خود نیست . در ضمن در اینجا هدف پرسش ایجاد روشنگری در مورد علل تکرار یک رویداد است ! در ثانی انسان ها در تمامی لحظه ها برای تصمیم گیری قضاوت می کنند انهم بر اساس دریافت هایشان از محیط . خال هرچه این ورودی بازتر و اطلاعات بیشتر و صحیح تر وارد شود نتایج حاصله بهتر خواهد بود . در هر صورت این اقدام واقعه و حقیقتی است که صورت گرفته امید است که منشاء خیر باشد .

پوتين

دوست خوبم . لينكها رو در ايميل ديدم . عكسهاي قابل طرح و تاملي داشتيد . فرصت خوندن مطالب نبود . گذري نگاهي كردم . گمانم براي مطالعه بيشتر بيايم . ممنونم از ايميل و خبر رساني .

reyhaneh-g

salam dostan manam az rahe dor hamrahe shoma hastam va mitonid manam jozve emza konandegane in bayanie bedonidbeomide irani sabzo azad reyhaneh gorji