بودن يا نبودن!

خوشحال بودن يا خوشحال نبودن! مسئله اين است!
آيا اتفاقاتی که داره می افته در مجموع به نفع مردم عراق است؟ هرچند در طولانی مدت؟ يا اين همه شور و شوق و هيجان و شادی بعد از مدتی به پشيمانی تبديل می شه؟ آيا از چاه درميان و حداکثر توی چاله می افتن؟ يا تازه از چاله در اومدن و توی چاه افتادن؟ خدا نکنه! در اين لحظه اول آرزوی آرامش و سعادت برای مردم عراق دارم و بعد آرزوی ريشه کن شدن تفکرات و توهمات جنگ راه بيانداز بين ايران و عراق.
ولی خوشحالم که کشتار و خونریزی متوقف شده.
درضمن واقعا اميدوارم که تاق کسری صدمه نديده باشه.

ماندانا

/ 1 نظر / 2 بازدید