باز هم سده

برلشکر زمستان نوروز نامدار
کردست رای تاختن و قصد کارزار
وينک بيامدت به پنجاه روز پيش
جشن سده، طلايه نوروز و نوبهار

منوچهری

/ 0 نظر / 4 بازدید