وصيت نامه من (بخش چهارم)

۸- تکليف هرچه رو که داشتم و نداشتم روشن کردم الا حرفهای نگفته، احساسات بدون پاسخ مانده و بغض های در گلو مانده که نه آب شده و پائين رفته و نه اشک شده و فرو ريخته. اينها رو هم می گذارم بدون وارث باقی بمونه، بلکه رسمشون از دنيا ور بيفته. ايدون باد.

ماندانا

/ 0 نظر / 3 بازدید