تقديم به تمام احمق های جهان، بی احترام - تکرار

به نوعی دارم خودم رو تکرار می کنم. شاید هم مرور. شاید هم بنا به گفته متنی که در ادامه میاد، هیچ چیز تازه ای زیر این آسمون وجود نداره، همه اش تکرار است و تکرار و تکرار؛ ناگزیر.

این مطلب رو در تاریخ پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ تهیه کرده بودم. اوائل جنگ عراق.

تقديم به بوش، بلر، صدام و ساير احمق های دنيا!

 ...آنچه بوده باز هم خواهد بود، و آنچه شده باز هم خواهد شد. زيرآسمان هيچ چيز تازه ای وجود ندارد. آيا چيزی هست که درباره اش بتوان گفت :اين تازهاست؟ همه چيز پيش از ما، از گذشته های دور وجود داشته است...سپس ظلم هايی را که درزير اين آسمان می شد مشاهده کردم. اشکهای مظلومانی را ديدم که فريادرسی نداشتند. قدرت در دست ظالمان بود و کسی نبود که به داد مظلومان برسد. پس گفتم کسانی که قبلاز ما مرده اند از آنانی که هنوز زنده اند خوشبخت ترند، و خوشبخت تر از همه کسانيهستند که هنوز به دنيا نيامده اند، زيرا ظلم هايی را که زير اين آسمان می شود نديدهاند...تمامی زحمات انسان برای شکمش است، با اين وجود هرگز سير نمی شود. پس يک شخصدانا و يک فقيری که می داند چگونه زندگی کند، چه برتری بر يک آدم نادان دارد؟ ايننيز مانند دويدن به دنبال باد است. بهتر است انسان به آنچه که دارد قانع باشد تااينکه دايم در اشتياق کسب آنچه ندارد به سر ببرد... من درباره آنچه که در زير اينآسمان اتفاق می افتد انديشيدم و ديدم که چطور انسانی به انسان ديگر ظلم می کند. ديدم ظالمان مردند و دفن شدند و مردم از سر قبر آنها برگشته در همان شهری که آنهامرتکب ظلم شده بودند، از آنها تعريف و تمجيد کردند...در زير اين آسمان با نمونه ایاز حکمت روبرو شدم که بر من تاثير عميقی گذاشت: شهر کوچکی بود که عده کمی در آنزندگی می کردند. پادشاه بزرگی با سپاه خود آمده، آن را محاصره نمود و تدارک حمله بهشهر را ديد. در آن شهر مرد فقيری زندگی می کرد که بسيار خردمند بود. او با حکمتی کهداشت توانست شهر را نجات دهد. اما بعد هيچکس او را به ياد نياورد. آنوقت فهميدم کهاگر چه حکمت از قوت بهتر است، با وجود اين اگر شخص خردمند، فقير باشد خوار شمرده میشود و کسی به سخنانش اعتنا نمی کند. ولی با اين حال، سخنان آرام شخص خردمند ازفرياد پادشاه احمق بهتر است. حکمت از اسلحه جنگ مفيدتر است، اما اشتباه يک احمق میتواند خرابی زيادی به بار آورد ...

از کتاب جامعه منسوب به سليمان نبی

ماندانا

/ 3 نظر / 3 بازدید
سعيدسعيدي

نمايش نقاشی های محمد صالحی زاده کميسيون ملی يونسکو در تهران برگزار می کند: حمايت از تنگه بلاغی و دشت پاسارگاد گشايش نمايشگاه: سه شنبه هشتم خرداد ماه 1386 از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر بازديد از نمايشگاه: هشتم تا يازدهم خرداد ماه از سه تا هفت بعد از ظهر آدرس: تهران ـ بلوار ميرداماد، روبروی مسجد الغدير ـ خيابان شهيد حصاری (رازان جنوبی) خيابان يکم، شماره 17 ـ تلفن تماس: 0913165773417 اين نمايشگاه با حمايت «کميته بين المللی نجات پاسارگاد» برگزار می شود

سعيدسعيدي

سلام ممنون بالاخره يکی به فکر تيم ما هم بود و به ما چيزی تقديم کرد

زززيی