به ازای چه مقاديری از X دوطرف اين معادله برابر می شه؟

يك معادله يك مجهولي:

جمعيت زنان جوان و ميانسال كشور يك ميليون و خورده ای بيش از جمعيت مردان جوان و ميانسال است (اينقدر كه نگرانن اين همه زن شوهر گيرشون نياد و خدای نكرده يك نفس راحتی از دست مردها بكشن!) + حدود شصت و چهار درصد قبولی های كنكور دانشگاهها دختر هستن = X + تعداد صندلی های اتوبوسی كه به خانمها اختصاص داده شده يك سوم تعدادی هست كه به آقايون اختصاص داده شده

من كه هرچی محاسبه كردم مقادير معقول برای ايكس چيزی جز جمع تعصب و كوری مزمن خودخواسته و سومديريت و خودخواهی مردانه به توان n  در نيومد!

از استادان محترم رياضيات تقاضامندم كه اين حقير بی سوات رو در حل اين مسئله بغرنج ياری فرموده و از ابتلا به ياس فلسفی برهانند.

ماندانا

/ 5 نظر / 4 بازدید
هومن

کيفيت مهمه هميشه ... نه کميت ...

Chiron

تقصير من که نبود...بود؟

yassi

:)

بابك خرمدين

درود عزيز : اگر بخواهم نظر حضرات را كه انعكاسي از اسلام ناب محمدي است بيان كنم بايد عرض كنم كه مقدار X برابر است با ( قبول زحمت شوهران در نشاندن زنهاي خود روي هر كدام از زانوهايشان هنگام جلوس بر دو سوم صندليهاي اختصاصي) + (اشتياق دختران در الگو قرار دادن بانوي دو عالم ‚ حضرت فاطمه زهرا ‚صديقه كبرا ‚ يكي از ماده هاي قلمرو مولا ‚ شيطونه ‚ بلا ...) ! .... اميدوارم اندك خلاقيت و اطلاعات ناچيز رياضي اين بنده حقير ‚ مثمر ثمر بوده باشد . راستش مامانم هميشه ميگفت اين گل پسر من يه روزي دانشمند ميشه . فكر كنم اگه منو اينجا ميديد كلي بهم افتخار ميكرد.

gol mamad

I'll tell u what to do? just wait about 500 year then there is no more man on the earth.after that you can easily choose your seat...are these bull shit are just about bus or some thing else